مقالات

موضوع:

سهام و طلا

تاریخ انتشار:

1399/6/10

امکان تکرار سقوط یا رکوردشکنی در بازار بورس

یادداشت هفته استاد وحید میرزائی در جهان اقتصاد:

ســرانجام پس از چند هفته اصلاح قیمتی و زمانی بازار بورس از اواســط هفته گذشته بازگشت. اصلاحی که باعث ریزش حدود ۴۰۰ هزار واحد شد و همین امر ترس را در بین بسیاری از فعالان پدید آورد تا جایی که همه از تشابه سقوط بازار ۹۹ با ریزش بزرگ ســال ۹۲ ســخن می گفتند ولی در نهایت آنچه رخ داد خرید میلیاردی سهام ها توسط کدهای حقوقی و جمع کردن صف های فروش و نگهداشــتن سهام های شاخص ساز از سقوط بود.

این درحالی است که همین کنش حقوقیها موجب شد تا حقیقی ها و بخصوص افراد جدید الورود به مثابه چندماه قبل ظرف چند ساعت تغییر استراتژی داده و از صف های فروش راهی صف های خرید شوند.

واقعیت این است که تعطیالت ناشی از سوگواری محرم از یک سو و شروع بازار از اواسط هفته پیش بینی رفتار آتی شاخص را سخت و تحلیل را پیچیده تر می کند اما باتوجه به اتفاقات دو روز پایانی بورس به نظر می رســد کف شاخص لمس شده و احتمال اینکه اعداد شاخص از 1.600 میلیون واحد پایین تر بیایید کمی بعید است. بر همین اساس دو سناریو کلی را می توان متصور شد.

اول اینکه، اصلاح هنوز تمام نشده و به صورت زمانی تا اواخر شهریور به صورت پهنه یا احتمال زیاد به شکل مثلث ادامه پیدا خواهد کرد و در این شرایط نوسانگیران بازار بیش از سایرین از شرایط به وجود آمده منتفع خواهند شد.

در سناریو دوم می توان از نتایج تحلیل تکنیکال اینگونه استنباط کرد که در محدوده 1.850 الی 1.900 یک تشــدید عرضه به وسیله سهامداران تازه وارد که با سربه سر شدن داری هایشان و بی توجه به سودهای آینده قصد خروج از بازار بگیرند.

اما ســوال اینجاست که درصورت رد شدن شاخص از 1.900 میلیون واحد، آیا اصلاح دیگری رخ خواهد دارد و آیا ریزش های آینده به وسعت اصلاح عمیق اخیر است؟ اگرچه رفتار هیجانی ســهامداران جدید الورود پیش بینی ها را پیچیده تر کرده ولی اگر تحلیل های روانشناسانه را به بررسی های تکنیکال گره بزنیم می توان به مدل زیر دست یافت. اگر شــاخص به محدود 1.900 رسید اصلاح پنج درصدی محتمل است و این فرصت مناســب برای سیو سود و خرید سهام های ارزنده اســت. باتوجه به داده های موجود درصورتی که شاخص مرز 2.100 میلیون واحد را رد کند اصلاح