مقالات

موضوع:

سهام و طلا

تاریخ انتشار:

1399/12/3

راه هایی برای کسب موفقیت مالی

یادداشت هفته استاد وحید میرزائی در جهان اقتصاد:
بیشتر پدر و مادر ها الگوی اقتصادی مناسبی نبوده اند. در دوران تحصیل نیز هیچ درس تخصصی تدریس نمی شود که نامش "چگونه پولدار شوید" باشد. محیط اجتماعی هم ما را بیشــتر به خریــد کردن و مصرف گرایی بیش از حد تشویق می کند و چشم و همچشمی انگیزه ای قوی، برای حاکم شدن مصرف گرایی افراطی در همه جا شــده است. اشخاصی که با آنها معاشرت داریم اکثرا الگوی خوب مالی نیستند و امروزه عبارات زیادی شنیده می شود؛ که حالا در آمــدی برای خرج کردن داریم، هنوز پول هایمان تمام نشــده که در مورد آن صحبت کنیم و یا پول مهمترین عامل زندگی نیســت. پول نزد این گونه افراد یک وسیله کسل کننده و ناخوشایند و در عین حال درگیر هزینه ها و مشکالت مالی زندگی می باشیم و دائم در حال تکاپو برای بدست آوردن پول برای رفع هزینه های زندگی هستیم.

قانونی در اقتصاد هست که نشان می دهد هزینه های زندگی تا سطح درآمد فرد افزایش پیدا می کند. مثال فرد بدون اینکه بداند تا ســطح حقوق دریافتی هزینه مــی کند، مگر اینکه آن را مدیریت و برنامه ریزی کند و با یک دانش مالی در ســرمایه گذاری به کار گیرد. این موضوع را آدم های موفق می دانند. به همین دلیل یک عادت مهم که این اشــخاص برای خود ایجاد کرده اند که ابتدای هر ماه قبل از اینکه در آمدشــان را خرج کنند. ابتدا درصدی از درآمدشان را پس انداز و به سرمایه گذاری اختصاص می دهند و هزینه زندگی خود را براساس ۱۰۰درصد درآمد خود، نه، بلکه کمتر از آن برنامه ریزی می کنند.

این روش ۲ نتیجه دارد؛ یک اینکه هزینه هایشــان را هدفمند می کنند و هزینه های غیرضروری را شناســایی و حذف می کنند، هزینه های غیر ضروری که هیچ تاثیری در کیفیت زندگی شان ندارد و دوم اینکه با تخصیص تدریجی ولو کم، بخشــی از درآمد خود را به پس انداز و ســرمایه گذاری برای آینده بهتر خود می کنند و به تدریج آنها را به سرمایه گذاری های بزرگتر تبدیل می کنند. برای موفقیت مالی و ثروتمند شــدن، راه ها و شیوه های متعددی وجود دارد. یکی از این راه ها پیروی از چهار اصل زیر اســت: ماهانه درصد معینی از پول خود را پس انداز کنید. مقدار پول پس انداز شده را سرمایه گذاری کنید .منابع در آمد خود را افزایش دهید.

از پولی که در اثر افزایش منابع درآمدی بدست آوردید درصدی را ذخیره کنید. در راستای رشــد و موفقیت مالی فردی یک مشاور مالی کارآزموده می تواند ِءســطح مالی افراد داشته باشد وظیفه مشاوره، ارائه نقش مهمی در جهت ارتقا خدمات مشــاوره ای در جهت هدفمند کردن مسیر مالی افراد برای رسیدن به استقالل مالی می باشد که موارد ذیل ارائه می گردد.

تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی اشخاص برای تعیین استراتژی ها و دستیابی به اهداف مالی، پاســخگویی به سواالت اشخاص درباره اهداف و جزئیات طرح مالی خود، ســاخت و حفظ جایگاه شغلی اشخاص و به روز کردن طرح های فعلی، اجرای پیشــنهادهای برنامه مالی و یا ارجاع اشــخاص به کسانی که می توانند آنها را در اجرای برنامه ها کمک کنند.

مصاحبه با اشــخاص برای تعیین حقوق جاری، هزینه ها، بدهی ها، دارایی ها، پوشش بیمه ای، وضعیت مالی، اهداف مالی، تحمل ریسک، و سایر اطلاعات الزم برای توسعه طرح های مالی، مرور و بررسی مرتبط با برنامه ها و حساب های اشخاص، جهت تعیین تغییرات بوجود آمده در زندگی، اقتصاد و عملکرد مالی که نشان دهنده نیاز به ارزیابی مجدد برنامه ها می باشد.

پیشنهاد راهکارهایی که اشــخاص بتوانند در رسیدن به مقاصد و اهداف مالی به کارگیرند، از جمله تو صیه هایی که در حوزه هایی مانند مدیریت نقدینگی، پوشش بیمه، برنامه ریزی سرمایه گذاری و بررسی فرصت های سرمایه گذاری موجود برای تعیین تناسب آن ها با برنامه های مالی انجام می شود.

فایل روزنامه: دانلود

لینک خبر: جهان اقتصاد

مقالات مرتبط

همکاری منطقه ای پیش نیاز توسعه اقتصادی بیشتر
مهارت آموزی پیش نیاز ورود به کسب و کار اینترنتی بیشتر
الفبای بازی با پول بیشتر
تمامی حقوق برای وحید میرزایی محفوظ است