مقالات

موضوع:

سهام و طلا

تاریخ انتشار:

1399/7/12

نقش آموزش و مشاوره در توانگرى

یادداشت هفته استاد وحید میرزائی در جهان اقتصاد:
اکثر مردم در مورد مسائل مالى خود خیلى ناشیانه رفتار مى کنند. در کجا باید یاد مى گرفتند؟ بیشــتر پدر و مادرها الگوى اقتصادى مناســبى نبوده اند. در دوران تحصیل نیز هیچ درس تخصصى تدریس نمى شود که نامش ( چگونه پولدار شوید ) باشد. محیط اجتماعى هم ما را بیشتر به خرید کردن و مصرف گرایى بیش از حد تشویق مى کند و چشم و همچشمى انگیزه اى قوى، براى حاکم شدن مصرف گرایى افراطى در همه جا شده است. اشخاصى که با آنها معاشرت داریم اکثرا الگوى خوب مالى نیستند و امروزه عبارات زیادى شنیده مى شود: که حالا در آمدى براى خرج کردن داریم، هنوز پول هایمان تمام نشده که در مورد آن صحبت کنیم و یا پول مهمترین عامل زندگى نیست. پول نزد این گونه افراد یک وسیله کسل کننده و ناخوشایند و در عین حال درگیر هزینه ها و مشکلات مالى زندگى مى باشیم و دائم در حال تکاپو براى بدست آوردن پول براى رفع هزینه هاى زندگى هستیم.
قانونى در اقتصاد هست که نشان مى دهد هزینه هاى زندگى تا سطح درآمد فرد افزایش پیدا مى کند. مثلا فرد بدون اینکه بداند تا سطح حقوق دریافتى هزینه مى کند، مگر اینکه آن را مدیریت و برنامه ریزى کند و با یک دانش مالى در سرمایه گذارى به کار گیرد. این موضوع را آدم هاى موفق مى دانند. به همین دلیل یک عادت مهم که این اشخاص براى خود ایجاد کرده اند که ابتداى هر ماه قبل از اینکه در آمدشان را خرج کنند. ابتدا درصدى از درآمدشان را پس انداز و به سرمایه گذارى اختصاص مى دهند و هزینه زندگى خود را براساس 100 درصد درآمد خود، نه، بلکه کمتر از آن برنامه ریزى مى کنند.
ایــن روش 2 نتیجه دارد. یک اینکه هزینه هایشــان را هدفمند مى کنند و هزینه هاى غیر ضرورى را شناسایى و حذف مى کنند، هزینه هاى غیر ضرورى که هیچ تاثیرى در کیفیت زندگى شان ندارد و دوم اینکه با تخصیص تدریجى ولو کم، بخشى از درآمد خود را به پس انداز و سرمایه گذارى براى آینده بهتر خود مى کنند و به تدریج آن ها را به سرمایه گذارى هاى بزرگتر تبدیل مى کنند. براى موفقیت مالى و ثروتمند شدن، راه ها و شیوه هاى متعددى وجود دارد. یکى از این راه ها پیروى از چهار اصل زیر اســت: ماهانه درصد معینى از پول خود را پس انداز کنید. مقدار پول پس انداز شده را سرمایه گذارى کنید. منابع در آمد خود را افزایش دهید.
از پولى که در اثر افزایش منابع درآمدى بدست آوردید درصدى را ذخیره کنید.در راستاى رشد ِءسطح و موفقیت مالى فردى یک مشاور مالى کارآزموده مى تواند نقش مهمى در جهت ارتقا مالى افراد داشته باشد وظیفه مشاوره،ارائه خدمات مشاوره اى در جهت هدفمند کردن مسیر مالى افراد براى رسیدن به استقلال مالى مى باشد.

فایل صفحه اول روزنامه: دانلود
فایل صفحه مقاله: دانلود

مقالات مرتبط

آفت تک قطبى بودن ذهن در بازارهاى مالى بیشتر
اقتباس تالار شیشه اى از آژانس شیشه اى! بیشتر
تقابل الگوهاى مدیریت مالى مدرن و سنتى بیشتر
تمامی حقوق برای وحید میرزایی محفوظ است