قرارداد مزارعه

مورد مزارعه : تمامت شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت 20 هكتار داراي پلاك .................. فرعي از .................. اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك ............ فرعي از اصلي مرقوم واقع در اراضي زراعتي .................. بخش .....صادره به نام و ملكي مزارع كه عامل مورد مزارعه را رويت نموده و با وقوف كامل از محل وقوع، حدود و مشخصات قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مزارعه كرده و مورد مزارعه صرفاٌ براي زراعت گندم و جو و پنبه بطور ديمي(نه آبي) در معرض مزارعه قرار گرفته و بر حسب اقرار برای زرع مقصود قابل است.

هزینه شرکت در این برنامه

2,000 تومان

افزودن به سبد خرید
تمامی حقوق برای وحید میرزایی محفوظ است