اقاله

طرف اول قرارداد(مقابل): خانم/آقاي .................. فرزند آقاي .................. داراي شناسنامه شماره .................. صادره از .................. متولد .................. ساكن: ..............................................................................................

طرف دوم قرارداد(متقابل): خانم/آقاي .................. فرزند آقاي ...................... داراي شناسنامه شماره .................. صادره از .................. متولد .................. ساكن: ..........................................................................

موضوع قرارداد(مورداقاله):

تمامت مورد معامله بيع قطعي شماره .................. مورخ .................. تنظيمي بين طرفين كه عبارت از فروش شش دانگ يكباب خانه مسكوني احداثي در ....

هزینه شرکت در این برنامه

2,000 تومان

افزودن به سبد خرید
تمامی حقوق برای وحید میرزایی محفوظ است