مقالات

موضوع:

روانشناسی ثروت

تاریخ انتشار:

1398/11/6

تفاوت استراتژی آدم‌های ثروتمند و آدم‌های فقیر

در این بخش سعی داریم تا تفاوت استراتژی آدم‌های ثروتمند وآدم‌های فقیر را بیان کنیم، توجه داشته باشید که در این مبحث کلمه "ثروتمند" و "فقیر" تنها مربوط به زمینه مالی نیست بلکه در تمام ابعاد مربوط به زندگی بشری هست.
«چه بسیارآدمهایی هستند که ازنظرمالی غنی ولی در سایرابعاد زندگی ضعیف و فقیر هستند».
هدف از ثروتمند بودن، داشتن تمام خصوصیات و نکات مثبت در کلیه ابعاد مختلف بشری است.

تفاوت اول:
+ آدمهای ثروتمند معتقدند: من خودم زندگی خودم را می سازم.
- آدمهای فقیرمعتقدند: زندگی برای من تصادفی پیش می آید.

تفاوت دوم:
+ آدمهای ثروتمند با هدف برنده شدن بازی می کنند.
- آدمهای فقیر با هدف بازنده نشدن بازی می کنند.

تفاوت سوم:
+ افراد ثروتمند تعهد به ثروتمند شدن را دارند.
- افراد فقیر آرزوی ثروتمند شدن را دارند.


تفاوت چهارم:
+ ثروتمندان گسترده و بزرگ می اندیشند.
- فقیران محدود و کوچک می اندیشند.

تفاوت پنجم:
+ ثروتمندان بر روی فرصتها تمرکز می کنند.
- فقیران بر روی موانع تمرکز دارند.

تفاوت ششم:
+ آدمهای ثروتمند افراد ثروتمند و موفق را دوست دارند.
- آدمهای فقیر از ثروتمندان بیزارومتنفر هستند.

تفاوت هفتم:
+ ثروتمندان با آدمهای مثبت و موفق معاشرت می کنند.
- فقرا با آدمهای منفی و شکست خورده معاشرت می کنند.

تفاوت هشتم:
+ ثروتمندان مشتاق تبلیغ خود و ارزشهایشان هستند.
- فقیران اشتیاق به تبلیغ خود و ارزشهایشان ندارند.

تفاوت نهم:
+ آدمهای ثروتمند مشکلات خود را کوچک و حل شدنی می دانند.
- آدمهای فقیر مشکلات خود را بزرگ و حل نشدنی می پندارند.

تفاوت دهم:
+ ثروتمندان گیرنده و درخواست کننده های عالی هستند.
- فقرا گیرنده و درخواست کننده های ضعیفی هستند.


تفاوت یازدهم:
+ ثروتمندان ترجیح می دهند تا براساس نتایج و عملکرد پول دریافت کنند.
- فقیران ترجیح می دهند تا براساس زمان و مدت، پول دریافت کنند.

تفاوت دوازدهم:
+ ثروتمندان به " همه با هم" می اندیشند.
- فقیران به" این یا آن " می اندیشند.

تفاوت سیزدهم:
ثروتمندان روی ارزش خالص دارایی خود تمرکز می کنند.
فقیران روی درآمد شغلی خودشان تمرکز دارند.

 

تفاوت چهاردهم:
+ آدمهای ثروتمند پولهایشان را بدرستی اداره و مدیریت می کنند.
- آدمهای فقیر پولهایشان را نادرست اداره و مدیریت می کنند.

 

تفاوت پانزدهم:
+ ثروتمندان کاری می کنند که پول برای آنها کارکند.
- فقیران طوری هستند که برای پول کار می کنند.

 

تفاوت شانزدهم:
+ ثروتمندان برخلاف ترسی که دارند اقدام می کنند.
- فقیران به ترس اجازه می دهند که متوقفشان کند.

 

تفاوت هفدهم:
+ آدمهای ثروتمند همیشه درحال یادگیری و رشد هستند.
- آدمهای فقیرفکرمی کنند که همه چیز را می دانند.

 

 

 

 

مقالات مرتبط

بی توجهی و نادیده گرفتن سرمایه‌های خرد مهمترین عامل تداوم تورم بیشتر
تفاوت استراتژی آدم‌های ثروتمند و آدم‌های فقیر بیشتر
تقویت توانمندی‌ها به جای وام گرفتن بیشتر