مقالات

موضوع:

سهام و طلا

تاریخ انتشار:

1398/11/27

نقش حیاتی بورس در رشد اقتصاد، اشتغال ، سرمایه گذاری

وحید میرزائی کارشناس اقتصادی در گفتگو با روزنامه اقتصاد ملی گفت: اگر بازدهی و ســودآوری بورس به درستی در جامعــه انعکاس یابد دیگــر هیچ کس سپرده های خود را در بانک ها نمی گذارد. وحیــد میرزائــی کارشــناس اقتصادی و نویســنده مجموعه کتاب های کارآفرینی با بیان این مطلب اظهار داشــت: بی تردید بورس یکی از جذاب ترین، پرســودترین و مطمئن ترین بازارهای ســرمایه است که متاسفانه کمتر به آن پرداخته شده و تصور بسیاری بر این است که ورود به بورس مملو از ریسک و از بین رفتن دارایی ها است که البته این نگرش اشتباه باید با اطلاع رسانی صحیح اصلاح شود. وی تصریح کرد: فعالیت در بورس به معنای نوسانگیری لحظه ای و حتی روزانه نیست و شاید همین نگرش باعث شده تا سرمایه گذاران کوچک و تــازه کار نتوانند در این بازار موفق باشــند، درواقع افرادی به سود قابل توجه می رسند که به جای تصمیمات لحظه ای و هیجانی به دنبال ســهامداری باشــند موضوعی که برخــی از افراد به آن کم توجه هســتند. وی با بیان اینکه سهام داری در بورس، ســود تضمین شــده ای دارد، افــزود: افراد با کمی آمــوزش اولیه می توانند به بررسی شــرکت های فعال و شناسایی مجموعه های ســودآور در بازار ســرمایه بپردازند و با خرید سهام های آنها و نگهداری آن تا برگزاری مجمع، ســرمایه درصــد افزایش 200 تا 20های خــود را دهند. میرزائی ادامه داد:جذابیت دیگر ســرمایه گذاری در بورس این است که افراد با مبلغ هزار تومان نیــز می توانند 100کمتــر از وارد بازار سرمایه شــوند و پس از مدتی به ســوددهی برســند و با چنین ظرفیت بی بدیلی که در بورس وجود دارد جای تعجب است که هنوز برخی بیکار، بدون درآمد و یا جویای کار هستند!

وی به تاثیر بورس در اقتصاد اشــاره کرد و افزود: بورس اوراق بهادار بســتر مناسبی برای کمک به کســب و کارهــای در حال افزایش ســرمایه اســت ضمن اینکه این بازار فرصت حمایت از شــرکت ها را برای سرمایه گذاران فراهم می کند و این یکی از شاخصه های با اهمیت در حمایت از تولید ملی و رونق اقتصادی است. این کارشــناس اقتصــادی اضافــه کرد: رســانه ها و به خصوص تلویزیون به جای توجه بیش از اندازه به بازار ارز و ســکه باید بازار ســرمایه را رونق دهند چراکه بورس به عنــوان جریــان هدایت کننــده منابع مالی از بخــش غیرمولد به بخــش تولید، ، نقش حیاتی در رشــد اقتصاد، اشــتغال ســرمایه گذاری، تثبیت متغیرهای پولی و درمجموع بهبــود رفاه جامعــه ایفا می کند. اهمیت این بازارها به حدی اســت که بسیاری از کارشناســان و صاحب نظران از بورس به عنوان شــریان های اصلی اقتصاد یاد می کنند. وی با بیان اینکه بورس اوراق بهادار شاخص اصلی ســلامت مالی کشور گفت: بازار ســرمایه نقش اساسی در رشد اقتصــادی از طریق تامین مالــی بنگاه ها، افزایــش منابع، گردش پول، ســرعت نقد شــوندگی دارایی ها و افزایش شفافیت در اقتصاد دارد. وحید میرزائی خاطر نشــان کرد: اهمیت و نقش بورس در اقتصاد، به حداکثر رساندن بازدهی پس انداز اســت که ممکن اســت در حســاب های بانکی بدون ســود و یا با بازدهی کم باشــد درحالی کــه در بورس، سود بیشتری عاید افراد می شود و فرصتی را برای ســرمایه گذاران کوچک فراهم می کند تا با مبالغ اندک در ســوددهی شرکت های بزرگ ســهیم باشــند و ایــن همان جذابیت مالی اســت که بایــد در جامعه فرهنگ سازی شود.

فایل روزنامه: دانلود

مقالات مرتبط

بازار بورس در انتظار انفجار بزرگ بیشتر
لذت بورس بازى با ترس بیشتر
جنبش بى سر در بورس! بیشتر
تمامی حقوق برای وحید میرزایی محفوظ است