مقالات

موضوع:

روانشناسی ثروت

تاریخ انتشار:

1399/3/6

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

یادداشت هفته استاد وحید میرزائی در جهان اقتصاد:
فیلســوف بنام یونانى، پلوتارك مى نویســد: «همانطور که زنبورها از گل هاى آویشــن که قویترین و خشــک ترین گیاه است، عسل مى سازند، پس یک انســان عاقل هم مى تواند از بدترین شــرایط نیز بــه بهترین وجه بهره بردارى کند».

براى یک کارآفرین موفق، شرایط خیلى اهمیتى ندارد. او به عنوان یک فعال اقتصادى حرفه اى و مثبت اندیش همه جا به دنبال فرصت هاســت. افرادى که تفکر مثبتى دارند مى دانند که در بازار، فرصت ها هیچ ربطى به شــانس و موقعیت ندارد، بلکه دست پرورده نگرش صحیح، موقعیت سنجى و اقدام سریع است، آنها باور دارند که فرصت همانجاست که پیدایش مى کنید!

  • جهت دهى در ذهن کارآفرین؛ صاحبان مشاغلى که نگرش مثبتى نسبت به خود و کســب و کارشان دارند، روى داشته ها و راه حل ها تمرکز مى کنند، نه روى مشکلات. در حالى که کارآفرینان جوان فقط مشکلات را مى بینند و با این نگاه اغلب هیچ کار خاصى انجام نمى دهد. اما حرفه اى ها در سخت ترین روزها و نوســان هاى شــدید بازار همواره در صدد پیدا کردن راه حل هســتند و ذهن خود را طورى برنامه ریزى کرده اند که در هر شــرایطى به راه حل ها بیندیشــد و از هر غیرممکنى، یک ممکن بســازند. افرادى که به تازگى بیزینس خود را راه اندازى کرده اند باید بدانند که بسیارى از کارهاى با ارزشــى که در دنیا انجام شده اســت، قبل از انجام، غیر ممکن اعلام شده بودند.
  • - مفهوم بخشش در کسب و کار؛ بخشش در بیزینس از آن دست موضوعاتى است که به آن بها داده نمى شود تصور اغلب کارآفرینان نوظهور این است که جدیت یعنى خشن بودن و موفقیت یعنى گرفتن! اما واقعیت پنهان این است که کمتر چیزى در کســب و کار به اندازه بخشش بر دیگران اثر مى گذارد و نظر آنها را تغییر مى دهد. امتحان کنید. وقتى کارمند و یا حتى مشترى اشتباه مى کند با یک لبخند بخشــش خود را نشان دهید تا ببینید چگونه آن فرد به یکباره حســى از احترام و علاقه را نسبت به شما پیدا مى کند. کارآفرینى که روح بخشش دارند از جمله افراد قابل احترام و دوست داشتنى بازار هستند و باعث مى شود در روزهاى سختى بتوانید روى کمک دیگران حساب کنند. بیشــتر افراد ناموفق این مفهوم را درك نمى کنند. آنها بیشتر دوست دارند از دیگران چیزى بگیرند و بخشــش جایى در قاموس شان ندارد، چراکه ارزش تجارت خود را به دارایى هاى مادى شــان گره زده اند. اینکه دارایى هاى شما در کسب و کار چقدر است، مهم نیست. مهم این است که با آن داشته ها چه کارى انجام مى دهید و در بازار چقدر روى شما حساب مى کنند.
  • - اســتقامت ورزى در تجارت؛ بســیارى از صاحبان مشــاغل شکست مى خورند چون تا با مشــکلى مواجه مى شوند یا در کارى شکست مى خورند، ســراغ کار جدیــدى مى روند و کار قبلــى را به کلى رها مى کنند. کســانى که آرزوى هایشــان به تحقق پیوســته، همگى از ایــن کار پرهیز کرده اند. تمام کارآفرینان از ناامیدى ســرباز زده اند و نگذاشــته اند یاس بر آنها غلبه کند. ســختى ها همچون باعث شــده که سعى و تلاشــى بالاتر بکنند. این خصوصیات، یعنى چسبیدن به هدف، غلبه بر ناامیدى و ادامه دادن به حرکت حتى در شــرایط ناامیدى، همگى نتیجه داشتن نگرش خوب و مثبت است و شما براى کارآفرین شدن به آن نیاز دارید.
  • وقتى براى بیزینس خود احترام قائل باشید، پایدار بودن آسان تر است. وقتى بدانید که موفقیت در همین نزدیکى اســت، آنگاه به حرکت ادامه مى دهید. وقتى باور داشــته باشید که همه چیز به نتیجه اى عالى منتهى مى شود، دیگر از ناراحتى ها نمى ترســید. اگر در تجارت اســتقامت داشته باشید وقتى که همه چیز مغشــوش و نابسامان مى شود، باز هم پایدار مى مانید. چراکه باور دارید کمک در راه است.
  • - مسئولیت پذیرى و تعهد؛ آخرین خصیصه کسب و کارهاى موفق این است که دوســت دارند مسئولیت محصول و خدمات خود را بر عهده گیرند. افراد ناموفق مســئولیت را به گردن تحریم ها، شــرایط بد بازار و یا حتى دیگران مــى اندازند. اما یک کارآفرین موفق میداند که بــا این کار هیچ اتفاق مثبتى رخ نخواهــد داد. مگر اینکه تمام مســئولیت فکر و اعمــال خود را بپذیرد. فقط زمانى که مســئولیت خود را بپذیریــد و صادقانه به خود و محصول و یــا خدمات نگاه کنید و ضعف ها و نقاط قوت خود را شناســایى کنید، مى توانید تغییر کنید.
  • فایل صفحه اول روزنامه: دانلود
    فایل صفحه مقاله: دانلود

مقالات مرتبط

وظایف مشاور مالی بیشتر
ویژگی افراد درونگرا و برونگرا بیشتر
دروغ راز بیشتر
تمامی حقوق برای وحید میرزایی محفوظ است