موفقیت را در آغوش بگیر

موفقیت را در آغوش بگیر 

بیشتر دانشمندا ن و نویسندگان سعی کرده اند تعریف جامع و کاملی از موفقیت ارائه دهند تا مورد استفاده همگان قرار گیرد ، اما شمار فراوان این تعاریف موجب گردیده است که تا به حال توصیف دقیق و مشخصی از این کلمه در دست نبوده و در واقع ندانیم که اصولا موفقیت چیست و ما دستیابی به چه چیزهایی را موفقیت می نامیم .

یکی از دلایل عمده تعدد تعاریف موفیت ، برداشت های گوناگونی بوده که از این مفهوم شده است . بسا افرادی که به دلیل دستیابی به خواسته هایشان ، خود را موفق و کامیاب می پندارند ، اما این موفقیت از نظر دیگران چندان ارزش و اعتباری ندارد . و یا افرادی هستند که احساس می کنند ، موفق شده اند ولی وقتی واقعا در آن تفکر میکنند می بینند پدیده فوق واقعا آن موفقیتی که فکر می کردند نیست .

بنا براین موفقیت امری نسبی بوده و هرگز تعریف واحدی به خود نمی پذیرد . در نظر اکثریت مردم فرد موفق کسی است که به آرزو های خود رسیده ودر درون احساس رضایت خاطر کند ، که این خود حاصل تلاش و کوشش مداوم در زندگی می باشد . البته این را هم باید دانست که هیچ کس واقعا موفق نیست ، مگر آنکه خوشبخت باشد و خوشبخت کسیست که کاری مفید و با ارزش انجام دهد . در فرهنگ لغت وبستر از موفقیت به مفهوم رسیدن رضایت بخش و در مسیر هدف قرار گرفتن یاد شده است .

می توان گفت موفقیت به مفهوم برخورداری از بسیاری مواهب است ، از جمله : رفاه نسبی در زندگی ، کسب احترام ، بزرگی و عزت در محیط کار و در عرصه اجتماع ، رهایی از نگرانی ، سرخوردگی و شکست یا موفقیت به معنی احترام به خویش ، دیدن اینکه زندگی پیوسته شادمانه تر و رضایت بخش تر می شود و مسولیت کاری که بر عهده مان می باشد را بپذیریم .

موفقیت یا کامیابی هدف زندگی است . هر انسانی خواهان موفقیت بوده و طالب بهترین چیزهایی می باشد که از روزگار می تواند بدست آورد . نخستین و بهترین ایستگاه ، آن است که از هم اکنون خود را در شمار افراد منتخبی قرار دهید که می خواهند از روزگار کام ستانند . موفقییت ، جریان مداومی است که ضمن آن مشتاق و آرزومند توفیق های بیشتری هستیم . و در واقع راه موفقیت همیشه در دست ساختن است . ( در نهایت موفقییت پیشرفتن در مسیر و راه است ، نه به نقطه پایان رسیدن ) .

موفقیت واقعی چیست ؟

کوشیدن ، جستن ، یافتن و هر گز تسلیم نشدن ، راز موفیت واقعی است که اگر به آن دست یابیم با تمام وجود احساس رضایت خواهیم کرد.در این قسمت هفت اقدام توصیه شده است که با انجام آنها به موفقیت واقعی می توان دست یافت.

تمامی حقوق برای وحید میرزایی محفوظ است